Shaikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa, Bahrain 2022